LT   EN   RU  
2020 m. spalio 30 d., penktadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Meilė per atstumą
  Meilė > Meilė per atstumą
Lankomumo reitingas Publikuota: 2007-02-14
Jaunimo laikraštis ,,Tu - ne vienas": Meilė per atstumą

Mieli bendraamžiai, sveikiname VALENTINO dienos proga!
„Tu – ne vienas“ redakcija


...tar­si bu­či­nys per stik­lą

Vos vie­nas pa­si­ma­ty­mas per mė­ne­si, per me­tus, o gal net per vi­są gy­ve­ni­mą... Be­mie­gės nak­tys, pra­leis­tos ap­si­ka­bi­nus te­le­fo­ną, su­si­ra­ši­nė­ji­mas ne tik die­no­mis, bet ir nak­ti­mis, kai vi­si nor­ma­lūs žmo­nės mie­ga. Ką jau kal­bė­ti apie va­lan­das trun­kan­čius ir šim­tus kai­nuo­jan­čius po­kal­bius te­le­fo­nu. Ta vil­tis vėl pa­ma­ty­ti, su­si­tik­ti, ap­ka­bin­ti ir... ne­pa­leis­ti. Jau ne­kal­bant apie kan­čias dėl ne­sau­gu­mo, dėl su­vo­ki­mo, jog ki­to kar­to ga­li ir ne­bū­ti, kad ir ko­kie stip­rūs, re­gis, jaus­mai.         

Mei­lė per at­stu­mą – tai tar­si „bu­či­nys per stik­lą“, ta­čiau kad ir koks be­bū­tų sto­ras tas „stik­las“, esu įsi­ti­ki­nęs, kad stip­raus ir nuo­šir­daus dva­si­nio ry­šio ne­ga­li su­ar­dy­ti nei lai­kas, nei di­džiau­sias at­stu­mas, nei kar­tais ne­su­tram­do­ma žmo­gaus žmo­giško­ji pri­gim­tis.         

Trum­pu­tė ne­lai­min­gos mei­lės is­to­ri­ja

De­vy­nio­lik­me­tė GYTĖ tei­gia, kad drau­gys­tė per at­stu­mą įma­no­ma tik tuo­met, kai prieš tai po­ra yra drau­ga­vu­si bent pus­me­tį. Per tą lai­ko­tar­pį at­si­ran­da tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mas, vis­kas pa­aiš­kė­ja, ir po­ra ar­ba „žiau­riai“ pri­si­ri­ša vie­nas prie ki­to, ar­ba pa­sa­ko „ate“. Gy­tės san­ty­kiuo­se su vai­ki­nu la­biau­siai ir trū­ko bū­tent pri­si­ri­ši­mo, kad pa­vyk­tų pa­lai­ky­ti drau­gys­tę per at­stu­mą. Su­si­pa­ži­nu­si su vai­ki­nu va­sa­ros pa­bai­go­je ir pa­bu­vu­si kar­tu tre­je­tą sa­vai­čių, tu­rė­jo at­si­svei­kin­ti su juo, nes vai­ki­nas bu­vo iš ki­to mies­to. Po­ra nu­spren­dė tęs­ti drau­gys­tę, tik ki­ta­me lyg­me­ny­je – per at­stu­mą, juo­lab kar­tas nuo kar­to jie ga­lė­jo su­si­tik­ti. „Ti­kė­jau­si kad „pra­temp­sim“ iki ki­tos va­sa­ros, kai vėl ga­lė­si­me bū­ti kar­tu, ta­čiau ro­man­tiš­kus va­sa­ros va­ka­rus pa­kei­tė sė­dė­ji­mas prie te­le­vi­zo­riaus su mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ran­ko­se: skam­bu­čiai, ži­nu­čių srau­tas bė­gant lai­kui vis ma­žė­jo ir ma­žė­jo. Blo­giau­sia, kad vi­sas tas šal­tu­mas slin­ko iš jo pu­sės. Tur­būt per daug pri­si­va­jo­jau ir ide­a­li­za­vau tiek jį, tiek mū­sų san­ty­kius. La­bai kan­ki­nau­si ir iš­gy­ve­nau jaus­da­ma, kad vi­si jo jaus­mai man tuoj iš­blės: ban­džiau sau­go­ti ir gai­vin­ti drau­gys­tę, nes lai­kas, pra­leis­tas kar­tu, bu­vo nuo­sta­bus. Bū­tent pri­si­mi­ni­mai bu­vo tas „kab­liu­kas“, ska­ti­nęs ko­vo­ti. Bet vie­nas lau­ke – ne ka­rys”, - pa­sa­ko­jo Gy­tė. Ši ne­lai­min­ga mei­lės (o gal vi­sai ne mei­lės?) is­to­ri­ja ban­do mums įpirš­ti nuo­mo­nę, jog mei­lė per at­stu­mą – tai tik nai­vus pa­aug­lių pra­si­ma­ny­mas. Ne­su­tin­ku. Vis­kas yra įma­no­ma, tie­siog ne­įma­no­ma il­giau už­trun­ka. Vi­sa­da ti­kė­jau ir ti­kiu, kad nė­ra jo­kių ri­bų vie­nam iš nuo­sta­biau­sių da­ly­kų pa­sau­ly­je. Ta­čiau ko­dėl įveik­ti at­stu­mą pa­si­se­ka to­li gra­žu ne vi­soms po­roms?         

Sėk­min­gos mei­lės per at­stu­mą for­mu­lė

At­sa­ky­mas bū­tų gana kom­plek­siš­kas, ta­čiau pa­pras­tas: vi­sų pir­ma, no­rint iš­sau­go­ti drau­gys­tę rei­kia ide­a­laus tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad to­kį iš­ug­dy­ti žy­miai leng­viau ma­tant žmo­gaus akis ir ben­drau­jant re­a­liai. Per at­stu­mą šis pro­ce­sas už­trun­ka ke­lis ar ke­lias­de­šimt kar­tų il­giau. Na­tū­ra­lu, kad ide­a­li­za­vu­si sa­vo san­ty­kius po­ra stai­ga iš­si­ski­ria pa­ben­dra­vu­si re­a­liai. Juk, kai ne­ma­tai part­ne­rio akių ir ne­bū­ni ša­lia jo kas­dien, tu­ri aps­čiai lai­ko ap­gal­vo­ti sa­vo jaus­mus. Be to, tar­si ne­įsi­pa­rei­go­ja­ma juos ro­dy­ti, to­dėl leng­viau kaž­ką nu­slėp­ti nuo part­ne­rio. To­li nuo ta­vęs esan­čiai mer­gi­nai pa­pras­čiau pa­ra­šy­ti mei­lės laiš­ką, nes už­ra­šy­ti jaus­mą po­pie­riu­je ir iš tie­sų jį jaus­ti – du skir­tin­gi da­ly­kai. Bū­tent dėl ne­mo­kė­ji­mo at­skir­ti pas­ta­rų­jų ir at­si­tin­ka blo­giau­sia. Mei­lė per at­stu­mą ug­do aukš­čiau­sio lyg­mens pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo „ant­rą­ja pu­se­le”. Tai ne­leng­va, nes žmo­nėms ne vi­sa­da pa­vyks­ta pa­si­ti­kė­ti sa­vo mei­le, kai ji gy­ve­na vos už dvie­jų laip­ti­nių, o ką ta­da kal­bė­ti apie 200 ki­lo­met­rų. Ta­čiau, jei no­ri bū­ti lai­min­gas, pri­va­lai ak­lai  pa­si­ti­kė­ti ir ti­kė­ti, kad ta­vo mei­lė el­gia­si  taip pat. Ne­pa­mi­nė­ti pa­vy­do bū­tų dau­giau nei ne­tei­sin­ga. Tai bū­tų net­gi ne­ma­din­ga! Bet bū­tent apie jį ra­šau ma­žiau­siai. Nė­ra čia ko iš­ra­di­nė­ti: pa­vy­di – reiš­kia my­li. La­bai pa­vy­di – la­bai my­li. La­bai la­bai pa­vy­di – tai jau pa­ra­no­jos požymis.         

Trum­pu­tė lai­min­gos mei­lės is­to­ri­ja

Tai to­li gra­žu tik­rai ne vi­si da­ly­kai, bū­ti­ni drau­gys­tės per at­stu­mą sėk­mei ir tęs­ti­nu­mui už­tik­rin­ti. Ta­čiau bū­tent tai ir „su­te­ka“ į vie­ną da­ly­ką, ku­ris ir va­di­na­mas mei­le. Štai 23-ejų me­tų Ra­mu­nės is­to­ri­ja: „Ma­no di­džiau­sias su­si­ža­vė­ji­mas ir di­džiau­sia gy­ve­ni­mo mei­lė bu­vo per at­stu­mą. Kai dar bu­vau pa­aug­lė, mus sky­rė apie šim­tas ki­lo­met­rų, bet drau­ga­vo­me gal tre­jus me­tus – tai man iki šiol ke­lia šil­tus jaus­mus. Bet ta­da pa­si­mai­šė ki­tas, ku­ris bu­vo la­a­a­a­bai at­kak­lus. Su tuo at­kak­liuo­ju teiš­tvė­rė­me dau­giau­siai me­tu­kus, ku­rių ne­no­riu pri­si­mint. Ech... Ne­bu­vau ta­da su­bren­du­si rim­tiems san­ty­kiams, to­dėl nu­ė­jau į šo­ną...  Po kiek lai­ko su­ti­kau JĮ: mus sky­rė be­veik trys šim­tai ki­lo­met­rų, drau­ga­vo­me po­rą me­tų, o to pa­sek­mė - da­bar aš jo žmo­na, ir esu pa­ti lai­min­giau­sia”. Tai­gi svar­biau­sia, kas be­at­si­tik­tų, ti­kė­ti. Iš­mo­ki­me ti­kė­ti da­bar­ti­mi bei at­ei­ti­mi. Sa­vi­mi ir ant­rą­ja pu­se... O ta­da prieš mus be­jė­gis bus bet koks at­stu­mas.         

Gy­tę kal­bi­no Gin­ta­rė APČELAUSKAITĖ,
Ra­mu­nę kal­bi­no ir straips­nį pa­ren­gė Vil­man­tas ŽILINSKAS

Griežtai draudžiama Straipsniai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo. Cituojant būtina aiški nuoroda į Straipsniai.lt kaip informacijos šaltinį.

Atsitiktinės gairės:    Renginiai (31)    Emigrantai (22)    Architektūra (11)    Vytautas Bogušis (12)    Bendravimas (743)    Pramoginiai šokiai (2)    Mazda (2)    Vaiko sveikata (8)    Novelės (102)    Vilius Navickas (2)    Omnitel (12)    Žuvininkystė (2)    Monitoriai (11)    AMD (3)    Susitaikymas (9)    Dvyniai (9)    Muzika (196)    Kvepalai (10)    Tamplieriai (7)    Interjero dizainas (13)    Tiškevičiai (18)    Wing Tsun (14)    Politika (26)    Emo (10)    Kazino (10)    Britų trumpaplaukės katės (2)    Lobiai (12)    Simbolika (2)    Automobiliai (41)    Laikrodžiai (3)    Erotika (8)    Elektroninės šiukšlės (10)    Nusikaltimai (6)    Žemgrobiai (6)    Viešnia iš ateities (2)    Televizija (17)    Tėvynės sąjunga (4)    Skinheadai (9)    Sektos (12)    Aerobika (3)    TELE-2 (7)    Islamas (31)    Auklėjimas (7)    Striptizas (8)    Šv. Valentino diena (11)    Masonai (7)    Savivaldybių rinkimai (9)    Politika (363)    Narkotikai (97)    Interneto dienoraščiai (2)
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!