LT   EN   RU  
2024 m. balandžio 16 d., antradienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Mūsų vertybės
Straipsniai.lt vertybės

Straipsniai.lt vertybės

Mūsų siekiai

 • Interneto vartų Straipsniai.lt veiklos tikslai – telkti tautą ir stiprinti Lietuvoje krikščioniškosiomis vertybėmis bei klasikine dorybių tradicija grindžiamą demokratiją, puoselėti atvirą pilietinę visuomenę, stiprinti modernią nepriklausomą demokratinę valstybę, skatinti laisva iniciatyva ir bendrosios gerovės tikslais grindžiamos šalies ekonomikos plėtrą, išsaugoti ir puoselėti lietuvybę bei tradicines Lietuvos kultūros vertybes.
   
 • Mes siekiame puoselėti atvirą, dvasiškai sveiką ir pilietiškai aktyvią visuomenę bei savarankiškai mąstančią asmenybę, gaivinti bendruomeniškumą ir ugdyti asmeninę atsakomybę, skatinti ir remti visuomeninio gėrio sklaidą.
   
 • Mes skleidžiame informaciją ir siekiame visuomenės paramos pirmiausia tam, kad sustabdytume valdžios sluoksniuose vis labiau bujojančius savanaudiškumą, sąžiningumo ir padorumo stoką, paperkamumą ir savivaliavimą, toleruojamą ir vykdomą neteisingumą, kurie ardo pačius demokratijos pagrindus, sukelia visuomenės nusivylimą, nepasitikėjimą ateitimi, visais ir viskuo.
   
 • Mes įsitikinę, kad ateitis priklauso toms visuomenėms, kurios medžiaginės gerovės siekimą derina su dvasinio, intelektinio ir moralinio visuomenės pamato puoselėjimu. Siekiamybė, į kurią orientuojamės – tai galimybių visuomenė, sudaryta iš laisvų, pasitikinčių savimi ir už save atsakingų asmenų. Mūsų tikslas yra sudaryti kiekvienam asmeniui lygias galimybes, kad visi galėtų pilnai panaudoti savo potencialą.
Mūsų tikėjimai

Mūsų tikėjimai

 • Svarbiausios vertybės, kuriomis remiasi mūsų pažiūros, yra pats žmogus kaip asmuo, jo prigimtinis orumas, laisvė ir atsakomybė, šeima ir bendruomenė, pamatinė lygybė, teisingumas ir solidarumas, galiausiai valstybė kaip aukščiausia tautos politinio gyvenimo forma. Šios vertybės užtikrina asmens prigimtį ir orumą atitinkančio gyvenimo bei visuomeninės raiškos pilnatvę.
   
 • Mes tikime Lietuvos sėkme ir žinome, kad kelias į ją prasideda nuo atviro ir išsamaus svarbiausių šių dienų problemų suvokimo bei supratimo, kaip jas įveikti. Esame įsitikinę, kad tokiam supratimui reikalingos išsamios žinios, pažinimas, kaip analogiškos problemos buvo sprendžiamos kituose demokratiškuose kraštuose, ir suvokimas svarbiausiųjų vertybių, kuriomis remiantis galima nebeklaidžioti klystkeliais.
   
 • Mes tikime modernių krikščioniškos demokratijos idėjų svarba Lietuvai: būtent šios idėjos ir vertybės pateikia geriausius atsakymus į svarbiausius naujo Lietuvos raidos laikotarpio iššūkius.
   
 • Vertybinis mūsų pagrindas leidžia mums tinkamai pasitikti tiek dabarties iššūkius, tiek ateities iššūkius. Mes tikime, kad pagarba tradicijai ir krikščioniškosioms vertybėms, tai didžiajai jungčiai su europietiškąja civilizacija, yra prielaida išsaugoti ir puoselėti lietuvių tautos tapatybę šiandienos nepaprastai judriame ir globalėjančiame pasaulyje.
   
 • Mes įsitikinę, kad ateitis priklauso toms visuomenėms, kurios medžiaginės gerovės siekimą derina su dvasinio, intelektinio ir moralinio visuomenės pamato puoselėjimu. Mes siekiame išsaugoti ir sustiprinti krikščioniškąsias vertybes liberalioje demokratijoje.

Mūsų principai

Savo pagrindinius laisvės, atsakomybės, prigimtinio orumo, solidarumo ir teisingumo principus mes išvedame iš bendrųjų krikščioniškų vertybių. Šie principai tarpusavyje yra neatsiejamai susiję.

Laisvė

Žmonės gimsta laisvi. Žiniasklaida privalo ginti šią laisvę ir užtikrinti, kad kiekvienas prisiimtų savo atsakomybės dalį visuomenėje. Kiekvieno laisvė priklauso nuo kitų asmenų laisvės ir yra ja apribota. Krikščioniškoje visuomenėje laisvas asmenybės vystymasis yra suvokiamas kaip atsakingas vystymasis bendruomenėje.

Laisvė, nesiejama su atsakomybe, veda į savivalę ir asmenybės savigriovą. Laisvė taip pat turi padėti kurti, o ne žlugdyti sąlygas, reikalingas klasikinių asmens dorybių – teisingumo ir išminties, nuosaikumo ir drąsos – ugdymui.

Prigimtinis orumas

Prigimtinis orumas yra neatimama žmogaus asmens ypatybė, kylanti iš krikščioniškos žmogaus prigimties ir pašaukimo sampratos. Orumas yra ne tik duotybė, bet ir įpareigojanti siekiamybė bei žmogaus prigimtyje glūdintis imperatyvas garbingai gyventi ir moraliai elgtis. Viena vertus, iš prigimtinio orumo kyla nelygstamas žmogaus asmens vertingumas ir deramos pagarbos žmogaus asmeniui reikalavimas. Antra vertus, orumas yra ir pareiga, reikalaujanti oraus, moralaus ir garbingo, prigimtinį orumą atitinkančio elgesio, kuris leidžia žmogui gyventi visavertį gyvenimą.

Solidarumas

Solidarumas yra žmogaus bendruomeninės prigimties išraiška ir kyla iš krikščioniškojo artimo meilės priesako. Solidarumas yra kiekvieno teisė ir kiekvieno pareiga. Kiekvienas asmuo savo darbais ir pasiekimais prisideda prie bendruomenės, kuri yra pajėgi apginti ir paremti savo artimą. Stipri ir solidari bendruomenė teikia žmonėms saugumą ir priklausymo jausmą, padeda įveikti elgsenos skurdą, išsaugo ir daro gyvybingas moralines vertybes. Įsipareigojimas socialiniam saugumui taip pat remiasi į solidarumo principą. Privalu priešintis veiksniams, ardantiems solidarumą visuomenėje, nes solidarumas – tai mūsų įsipareigojimas ne tik tautos dabarties ir ateities kartoms, bet ir pasaulio ateičiai.

Teisingumas

Mes suprantame, kad nei laisvė, nei visuomenės darna neįmanomos be teisingumo. Tai reiškia, kad teisinėje Lietuvos valstybėje tie patys įstatymai turi būti taikomi visiems vienodai, kad apsaugotų piliečius nuo atsitiktinumo ir piktnaudžiavimo. Dar daugiau – įstatymas turi saugoti silpnojo laisvę ir ginti auką nuo nusikaltėlio. Teisingumas reikalauja kovoti su vystymosi lygybę pažeidžiančiu skurdu ir socialine atskirtimi. Tačiau mes taip pat suprantame, kad absoliutus teisingumas, net ir labai stengiantis, yra nepasiekiamas.

Drąsa ir novatoriškumas

Esame įsitikinę, kad kiekviena problema atneša naujas galimybes. Turime ryžto ir kompetencijos veikti nuolat kintančioje rinkoje, neapibrėžtoje ir dažnai priešiškoje klientui aplinkoje, kad įgytume pranašumą jo naudai ir sukurtume klientui pridėtinę vertę. Nebijome sunkių situacijų, ieškome ir randame geriausius sprendimus.

Puikus darbas ir efektyvumas

Didžiausias motyvacijos šaltinis – pasiekti darbo rezultatai ir efektyvumas. Keliame sau aukštus profesinius reikalavimus ir jaučiamės atsakingi tiek už savo asmeninius, tiek ir visos komandos darbą. Visi prasmingi pasiekimai yra kruopštaus ir į tikslą nukreipto darbo rezultatas.

Darbinga aplinka

Siekiant efektyviai ir rezultatyviai dirbti itin svarbi yra pozityvi darbo aplinka. Dalijimasis žiniomis bei įgyta patirtimi, diskusijos, galimybių analizė – svarbūs etapai kasdieniame redakcijos profesionalų darbe, todėl vertiname pagarba, pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstus tarpusavio santykius.

Bendradarbiavimas su klientais

Orientacija į klientą yra redakcijos sėkmės garantas. Palaikome glaudų ryšį su savo klientais, žinome jų poreikius ir tikslus, bendradarbiaujame, kartu planuojame bei įgyvendiname reklamos verslo strategijas. Dirbame taip, kad dabartiniai mūsų klientų pasiekimai būtų tik maža dalis to, ką jie pasieks ateityje.

Komandos vienybė

Esame iniciatyvių žmonių komanda, kurioje darbuotojai gerai pažįsta vienas kitą. Puikiai žinome kiekvieno stipriąsias puses, todėl tiksliai pasiskirstome darbais ir operatyviai įgyvendiname projektus. Redakcijoje dirba išsilavinę, plataus akiračio ir profesinių ambicijų turintys asmenys. Tikime, kad tik dirbdami kartu, dalindamiesi savo žiniomis ir idėjomis, galime pasiekti geriausių rezultatų.

Jaunesniųjų kolegų skatinimas

Priimame į savo komandą jaunus žmones, labai juos vertiname ir sudarome sąlygas profesiniam tobulėjimui. Jiems perduodame vertingą profesinę patirtį bei rūpinamės jų saviraiška, individualiu profesiniu tobulėjimu bei kompetencija.

Nuolatinis tobulėjimas

Tobulėjame ir mokomės nuolat, kad galėtumėm tinkamai informuoti ir patarti portalo lankytojams.

Profesinė etika

Žmonių pasitikėjimas įgyjamas ne tik dėl turimų žinių, aukštų pasiekimų, bet pirmiausia todėl, kad kiekvienas žurnalistas kasdienėje savo veikloje vadovaujasi moralinėmis ir profesinės etikos vertybėmis.

Straipsniai.lt komandos pagrindiniai principai
Straipsniai.lt komandos pagrindiniai principai

 • Pagarba kiekvieno asmens individualumui ir orumui.
   
 • Nuoširdumas ir paprastumas.
   
 • Sąžininga konkurencija: siekiame, kad konkurentai, vardan bendrų tikslų ir naudos visuomenei, taptų socialiniais partneriais, o ne aršiais priešais.
   
 • Atvirumas naujiems iššūkiams, lankstumas.
   
 • Sugebėjimas mokytis iš savo klaidų ir partnerių patirties.
   
 • Mokėjimas įžvelgti savo silpnybes ir aplinkos grėsmes, o taip pat sumaniai pasinaudoti savo galimybėmis bei stiprybėmis.
   
 • Mes unikalūs, novatoriški ir smalsūs.
   
 • Mes energingi ir optimistai.
   
 • Mes pareigingi ir sąžiningi.
   
 • Mūsų širdyse visada yra viltis ir užuojauta.
   
 • Mes visada sakome TAIP.
   
 • Mes jauni ir inteligentiški – darbe ir gyvenime.
   
 • Mes esame visam pasauliui ir bendraujame kosmopolitiškai.
   
 • Mes naudojame naujausias technologijas ir įrangą.
   
 • Mes mokomės ir tobulėjame kiekvieną dieną.
   
 • Mes vertiname sąžiningą, nuoširdų darbą, skaidrią, į socialiai naudingus tikslus bei uždavinius orientuotą veiklą, bet ne juodųjų technologijų „gudrybes“, kurios šiandien neretai pasitelkiamos tiek žiniasklaidoje, versle, politikoje bei visuomeninėje veikloje.
   
 • Mes manome, kad padorumas versle yra ta vertybė, nuo kurios priklauso 99 % verslo sėkmės.
   
 • Mes manome, kad negalima elgtis su savo klientais taip, kaip nenorėtume, kad būtų pasielgta su mumis.
   
 • Mes manome, kad punktualumas – padorumo sudedamoji dalis ir kad tai vienas be kito neįsivaizduojami dalykai.
   
 • Mes suprantame, kad ne visada pavyksta padaryti tai, ką prisižadėjome, bet niekada nesuprasime to, kad nebuvo galima surasti būdų, kaip apie tai pranešti.
   
 • Mes manome, kad savo klaidos pripažinimas – tai ne formali mandagumo išraiška, o veiksmas, galintis suteikti klientui pasitenkinimo jausmą.
   
 • Mes galime vieną straipsnį kurti pusę metų ir patirti didelių nuostolių, bet mes tikrai neatiduosime jo publikuoti tol, kol nebūsime įsitikinę, jog padarėme viską, kad jis būtų, mūsų manymu, tobulas!
   
 • Ar žmonėms yra tekę mumis nusivilti? Deja, taip, bet mūsų tikslas suvaldyti situacijas taip, kad jie tai pamirštų.
   
 • Kaip mes renkamės darbuotojus? Mes kalbamės su jais ir, jeigu jų požiūris ir vertybės atitinka mūsų požiūrį ir vertybes, mes pasakome: „Sutarta!“
   
 • Mes atsisakome profesionalų, jeigu jie mano, kad visa tai nesvarbu.
   
 • Mes manome, kad klientas yra visada teisus, bet tai nėra priežastis, kad mes pritartume visiems be išimties jo kaprizams.
   
 • Deklaruodami savo vertybes ir principus, mes turime omenyje ne tik savo klientus, portalo lankytojus, bet ir savo darbuotojus!
   
 • Mūsų pasirinkti principai skatina pozityvią bendrovės veiklą ir užtikrina, kad jos rezultatai bus naudingi žmonėms ir visai planetai.
   
 • Visi mūsų principai pagrįsti svarbiausiomis – amžinosiomis žmogaus vertybėmis.
Mūsų politinė tapatybė

Mūsų politinė tapatybė

 • Mūsų politinė tapatybė remiasi politine valia prisiimti atsakomybę už Lietuvos valstybę. Tam mus įpareigoja mūsų istorija ir iš jos kylančios bendros vertybės, suguldytos į mūsų šalies Konstituciją. Mūsų politinė tapatybė yra apibrėžiama unikalios Lietuvos istorinės patirties su jos kovomis už nepriklausomybę ir valstybės išsaugojimą, ir skirtingų pažiūrų bei tikėjimų tarpusavio tolerancija.
   
 • Pasišventimas ir įsipareigojimas valstybingumo idealams būtinas mūsų tautos ir pilietinės visuomenės sėkmingai raidai ir egzistencijai. Mes tikime, kad tauta yra bendros atsakomybės bendruomenė, atsakomybės už praeitį, už dabartį ir už ateities kūrimą bendruomenė. Mes raginsime kiekvieną, siejantį savo ateitį su Lietuva, įsipareigoti mūsų šaliai ir jos istorijai.
   
 • Mes visada teigėme ir teigsime, kad patriotizmas, kad ir kokiais pavidalais jis reikštųsi - ar tradiciniais būdais, ar šiuolaikiškomis, jaunatviškomis formomis, – yra būtina žmogaus kaip piliečio savybė. Tai amžinas, neišsenkantis šaltinis, iš kurio valią ir pasiaukojimą sėmėsi ir knygnešiai, ir 1918-ųjų savanoriai, ir okupacijos laikotarpio partizanai bei disidentai. Mes pabrėžiame, kad nuolatinis, iš kartos į kartą einantis laisvės troškimas, pasipriešinimas okupacijai, vergovei, neteisybei yra ypač svarbi mūsų visuomenės ir tautos vertybė, kurią imamės sergėti, gaivinti ir puoselėti.
   
 • Esame įsitikinę, kad tikra tautos santarvė ir vienybė gali būti pasiekta, kai ji statoma ant teisingumo ir tvirtos moralės pamatų, kai darnūs santykiai visuomenėje grindžiami bendrojo gėrio ir socialinės darnos tikslais. Esame atviri visiems, kurie išpažįsta asmens orumą, laisvę ir atsakomybę bei sutinka su pagrindinėmis mūsų vertybėmis.
Mūsų vizija

Mūsų vizija

 • Mes tikime, kad galime kurti kitokią Lietuvą¸ nei ta, kuri šiandien kelia vis daugiau nusivylimo dėl savo politikos nesąžiningumo, krypties ir vizijos stygiaus.
   
 • Esame įsitikinę, kad tik drąsios ir planingos permainos bei susitarimai vardan tokių permainų įgyvendinimo gali garantuoti spartų ir tolygų Lietuvos vystymąsi. Tikime, kad per artimiausius dešimt metų Lietuvoje galima sukurti tikrą europietišką teisingą ir sąžiningą gerovės valstybę.
   
 • Saugokime lietuvišką tapatybę ir identitetą, drauge drąsiai pasitikdami ir globalų pasaulį. Nepainiokime lietuviškos tapatybės su sovietmečio palikimu, kuriame vyrauja permainų baimė ir nostalgija praeičiai. Neturime būti atsilikęs, pasaulio bijantis rezervatas, iš kurio visi stengiasi pabėgti. Turime būti pasaulio atradėjai ir užkariautojai. Lietuva turi garsėti pasaulyje naujais Kolumbais, o lietuviai turi būti geriausių globalių permainų priešakyje, kartu išsaugant nacionalinį identitetą ir žodžio laisvę.  
Atgal
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!