LT   EN   RU  
2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Parapsichologija
  Mistika > Parapsichologija
Kodėl čia kai kas netiki?
Lankomumo reitingas

Žiezdrių kaimo (Tauragnų par.) reiškiniai, vykę 1957 m.aiškiai, nenuginčijamai rodo, kad yra dvasių pasaulis. Bet kai kas čia sako: - Tai pasaka. Jeigu taip buvo Tauragnuose, tai tegul taip būna ir čia, mano akivaizdoje, mano namuose, mano kaime. Tada aš tikėsiu. Argi tokia kalba rimta? Argi Dievas turi daryti stebuklus pagal mūsų diktantą, šokti pagal mūsų dūdą? Be abejo, rimtam žmogui rūpi žinoti, ar yra Dievas, ar yra Dvasių pasaulis. Bet tai galima sužinoti ir Dievui nediktuojant, nereikalaujant, kad Dievas mūsų panosėje darytų stebuklus. Ar Dievas tikrai yra - tai be abejo rimtas klausimas. Tai pats svarbiausias mūsų gyvenimo klausimas.

 Antanas Kaubrė   Komentarų: 4
Autoriaus samprotavimai bei išvados
Lankomumo reitingas

Ar galvosime šiaip ar taip - surašytieji įvykiai yra keisti ir nesuprantami. Pažymėtina, kad prieš prasidedant nemaloniems reiškiniams Grašių šeimos narius apimdavo keista baimė: jie visi jusdavo, kad kažkas negera turi tuojau įvykti. Baigęs melstis, jis dar klūpojo, alkūne pasirėmęs stalą ir užsidengęs akis. Tik jam staiga tvykstelėjo mintis, kad kažkas ruošiasi jam tvoti į praplikusį viršugalvį. Ir sulig ta mintimi, kaip minėta, neregimoji jėga smogė jam į viršukaktį stikline. Daugiausia nemalonybių yra patyręs senelis Andrius, 80 metų amžiaus ir 12 metų Onutė. Senelis, kaip minėta, buvo smarkiai užgautas puodynės šuke. Jis vieną kartą sėdėjo troboje, pasirėmęs lazdele. Kažkas į...

 Antanas Kaubrė
Pašventinus namus bildukai dingsta
Lankomumo reitingas

Penktadienio rytą (XI. 23) į Tauragnus pas mane, sako Kun. P. Čiučkis, atėjo Andrius Grašys paprašyti, kad aš pašventinčiau jo namus. Deja, išvažiuodamas pamiršau pasiimti ritualą (šventinimų knygą). Todėl turėjau važiuoti antrą kartą, t.y. šeštadienį (XI. 24). Pašventinęs pasakiau: - Dievas, norėdamas parodyti dvasių pasaulio buvimą, gali leisti dvasioms vaidentis ir namus pašventinus. Tą šeštadienį, man išvažiavus, bildukai dar tikrai vaidenosi: žmones pilstė žemėmis. Mediniškių kaimo gyventojui Mizeikiui iš naujos milinės lyg nupjauta iškrito saga. Ši saga buvo ne segamoji: ji buvo įsiūta antrojoje - fasoninėje sagų eilėje. Sienoje ant keturių colių vinies kabojo kepurė. Vinis staiga iš sienos ištrūko...

 Antanas Kaubrė
Bildukai atsakinėja raštu
Lankomumo reitingas

Bet čia buvo dar ne galas. Lygiai po dviejų savaičių, t.y. lapkričio 11 d., sekmadienį, vidurdienį, vėl pradėjo byrėti daužomų langų stiklai. Dabar langus daužė jau gyvenamajame trobos gale. Tą sekmadienį namuose buvo abu broliai seneliai ir Onutė. Visi kiti buvo bažnyčioje. Pro langą įlėkė akmuo ir sudaužė puodynę. Šukės lakstė po trobą. Onutė paėmė šešias šukes ir laikydama delne jas žiūrinėjo. Staiga iš šešių beliko keturios. Jinai tuo labai stebėjosi. Jos šukes paėmė senelis Anupras, bet jam nė viena šukė nedingo. Viena šukė skaudžiai žėrė seneliui Andriui į galvą. Jis supykęs ir susirūpinęs ėmė klausinėti: - Kas čia yra...

 Antanas Kaubrė   Komentarų: 2
Milicija ieško kaltininkų
Lankomumo reitingas

Apie 12 val. dienos iš Tauragnų atvyko milicijos įgaliotinis Rudėnas. Vėliau atėjo Sėlos kolūkio pirmininkas Kilkus ir daug kitų netoli gyvenančių žmonių. Praėjus pirmai susijaudinimo bangai, milicininkas pradėjo varinėti žmones namo. Po to milicininkas su kolūkio pirmininku pradėjo daryti kratą - ieškoti netvarkos kaltininkų. Kamaroje viską sutvarkė. Uždarė ir užkabino jos duris. Pirkioje pasiliko Grašių kaimynas Ruzgas ir namiškiai, o milicininkas Rudėnas, kolūkio pirmininkas Kilkus ir šeimininkas Andrius užlipo apžiūrėti pastogės. Ten nieko neradę nulipo žemyn. Susitarė palūkėti ir pažiūrėti, kas bus toliau. Palūkėję, nutarė pažiūrėti, ar kamaroje tebėra jų padarytoji tvarka. Žiūri - sėlenų dėžė apversta. Ant jos stovėjo...

 Antanas Kaubrė
Vaiduokliai ir namų šventinimas
Lankomumo reitingas

Tauragnų apylinkėje, Žiazdrių kaime gyvena Grašių šeima: Andrius Grašys, jo žmona Jadvyga, sūnus Algirdas (gim. 1934 m.) ir duktė Ona (gim. 1944 m.) su jais kartu gyveno dar šie asmenys: Andriaus tėvas (irgi Andrius) ir dėdė Anupras. 1957 m. spalio mėn. 27 d. t.y. Kristaus Karaliaus dieną, jaunasis Andrius su žmona Jadvyga ir Anupru buvo išvažiavę Utenon turgun. Namuose tada pasiliko abu Andriaus tėvai ir dukra Onutė (Algirdas tada buvo kariuomenėje). Apie 12 val. dienos Onutė perkėlė karves ir skubėjo trobon, kad galėtų sumos metu pasimelsti. Parbėgusi randa išdaužyta keletą lango stiklų negyvenamame trobos gale. Atėjo Onutės draugė Stasė Grašytė,...

 Antanas Kaubrė   Komentarų: 2
Pašnekesys su banko direktoriumi
Lankomumo reitingas

Kadangi vaiduoklis siautėjo apie metus laiko, aišku, įvairiausių ir keisčiausių įvykių buvo labai daug. Būtų įdomu dar daugiau žmonių apklausinėti ir tai visa užrašyti. Tai juk neginčytini įvykiai kuriuos žmonės matė ištisus 1954 metus. Matė juos žmonės plačiausių apylinkių ir visokio luomo. Visi kaip vienas pripažįsta, kad tai labai įdomūs ir materialiai neišaiškinami reiškiniai. Čia netikėti gali tik toks žmogus, kuris yra iš anksto nusistatęs neigti visa, kas antgamtiška. Tokį reikėtų pavadinti užsispyrėliu fanatiku. Man jau būnant Andriejeve, pas mus iš Vilniaus atvažiavo banko direktorius, kuris paprašė smulkiau papasakoti apie tuos įvykius. Kada papasakojau jis tarė: - Būtų įdomu tai...

 Antanas Kaubrė
Tyrimai ligoninėje
Lankomumo reitingas

Nuvežus Aldoną į ligoninę, vieną dieną buvo ramu. Bet po to ir čia vaiduoklis ėmė vaidentis. Jis ėmė belsti į tą langą, kur palatoje gulėjo Aldona su kitais ligoniais. Žmonės teiravosi, kas čia beldžia. - Dvasios atsivijo mane - paaiškino Aldona. Vaiduoklis įsikraustė palatos vidun. Ėmė belsti į sieną ir lovas. Pradėjo ligonius už plaukų pešioti, gnaibyti, kilnoti lovas. Ligoniai ėmė nuogąstauti. Buvo gydytojai ir felšeriai. Vaiduoklis jiems pešiojo barzdas ir plaukus. Kai vienas felšeris atsigulė į lovą, vaiduoklis tą lovą pakėlė, pasiūbavo ir felšerį, lyg silkę, išmetė ant grindų. Buvo pakviesta milicija, bet ir ji čia nieko negalėjo padaryti....

 Antanas Kaubrė
Valdžios pareigūnai tiria
Lankomumo reitingas

Vieną vakarą pas Kaminskus susirinko apie 150 žmonių. Vaiduoklis siautėte siautėjo: jis beldė į sieną, ją nagais braižė, Aldoną gnaibė. Jos kūne buvo matyti gnybių mėlynės. Iš Skuodo atvažiavo apie 40 valdininkų. Įėjo ir lietuvis valdininkas Tunėla. - Čia nieko nėra, - sako jisai: - čia niekas nei peša, nei smaugia, nei baldosi. - Atsigulk į šitą lovą - atkerta jam žmonės.- Tunėla nusimeta kailinukus ir atsigula, bet staiga atsisėda ir sako: - Kai galvoji kad peša, tai ir atrodo, kad peša. - Ir jis atsigula vėl. Bet tuoj vėl atsisėda, jau gerokai išsigandęs. Dairosi į šalis, po lova. Galvoja,...

 Antanas Kaubrė
Aldona slepiama pas gimines
Lankomumo reitingas

Kaminskai, pripratę girtuokliauti, vogti, žudyti ir bedieviškai gyventi, nenorėjo taisytis. Jie nesijaudino nei dėl savo darbų, nei dėl Paulausko nelaimingos mirties. Pelenų dieną jie savo namuose surengė pramogėlę. Negana to, kad šoko, dainavo ir mėsą valgė - Kaminskienė savo dukrelei Aldutei nuplėšė nuo krūtinės kryželį, kurį jai buvo užkabinęs Lenkimų altarista, kad vaiduoklis jos nebevargintų. Kryželį Kaminskienė, numetusi ant žemės, viešai spardė. Buvo 1954 m. kovo mėn. pradžia. Naujas vaiduoklis, bet nebe siela, o pats velnias apstojo Kaminskų namus ir juos pačius. Velnias siautėjo iki 1955 metų sausio 6 dienos. Kaminskas Aldoną nuvežė į Rygą pas burtininkus. Tie pasakė: -...

 Antanas Kaubrė

Ar teko dalyvauti spiritizmo seanse?

Taip, vieną kartą teko

Taip, kelis kartus teko

Taip, vieną kartą teko, tačiau daugiau nenoriu

Neteko

Net jeigu pasiūlytu - nedalyvaučiau

Nedalyvaučiau, nes bijau

Labai norėčiau sudalyvauti

Jūsų lytis: Vaikinas Mergina
 Balsavimo rezultatai
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!