LT   EN   RU  
2021 m. sausio 24 d., sekmadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Žolinė
  Šventės > Religinės šventės > Žolinė
Lankomumo reitingas Publikuota: 2012-08-15
Žolinė - švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų šventė. Ko­dėl Ma­ri­ja to­kia svar­bi katalikų tikėjime?

Žolinė - švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų šventė. Ko­dėl Ma­ri­ja to­kia svar­bi katalikų tikėjime? Kar­tais net­gi at­ro­do, kad jai ski­ria­mas di­des­nis dė­me­sys nei Jė­zui.

Pateikiame atsakymą iš „Katalikų pasaulio leidinių“ šiemet išleistos Michaelio L. Cooko SJ knygos „Atsakymai į 101 klausimą apie Jėzų“.

Ma­ri­ja – išraiškin­gas sim­bo­lis to, kas krikš­čio­ny­bė­je gi­liau­sia ir ge­riau­sia. Daž­nai sa­ko­ma: „Jei tai sim­bo­lis, va­di­na­si – ne­tik­ra.“ Sim­bo­liai yra tik­ri, pa­tys tik­riau­si žmo­giš­ki iš­gy­ve­ni­mai, nes be jų mes ne­bū­tu­me žmo­nės. Mes ben­drau­ja­me sim­bo­liais. Mū­sų kal­ba yra sim­bo­liš­ka. Sim­bo­liai tu­ri ga­lią pa­ža­din­ti gi­liau­sius žmo­giš­kos pa­tir­ties ir su­pra­ti­mo klo­dus ne tik pa­vie­niui, bet ir ko­lek­ty­viai, ne tik šian­dien, bet ir per vi­są žmo­ni­jos is­to­ri­ją. Sa­ky­ti, jog Jė­zus ir Ma­ri­ja yra iš­raiš­kin­gi sim­bo­liai, reiš­kia pa­tvir­tin­ti di­de­lę ir le­mia­mą jų svar­bą vi­sai žmo­ni­jai.

Psi­cho­lo­gas ir ko­lek­ty­vi­nės pa­są­mo­nės ty­rė­jas K. G. Jun­gas ma­nė, kad ne­kal­to­jo pra­dė­ji­mo dok­tri­na (su­for­mu­luo­ta 1854 m.) tu­rė­jo le­mia­mą reikš­mę, nes psi­cho­lo­gi­nia­me lyg­me­ny­je mo­te­riš­ku­mas bu­vo pa­tal­pin­tas die­viš­ku­me. Aiš­ku, pra­ei­ty­je pro­tes­tan­tai daž­nai kal­ti­no ka­ta­li­kus, esą šie Ma­ri­ją pa­ver­tė dei­ve. Kar­tais toks su­vo­ki­mas pa­si­tai­ko vi­suo­ti­nia­me mąs­ty­me. Ben­drą su­ta­ri­mą ran­da­me rem­da­mie­si Nau­juo­ju Te­sta­men­tu. Čia Ma­ri­jos svar­ba są­ly­go­ja­ma jos san­ty­kio su Jė­zu­mi, ji yra Jo mo­ti­na. Pas­ta­ruo­ju me­tu daž­nai mė­gi­na­ma vėl at­ras­ti „is­to­ri­nę“ Ma­ri­ją iš Na­za­re­to. Iš­ky­la iš­raiš­kin­gi Ma­ri­jos įvaiz­džiai, ku­rie anks­čiau gal­būt lik­da­vo ne­pa­ste­bė­ti: ne­te­kė­ju­si mo­ti­na (Mt 1, 18–19); pa­bė­gė­lė mo­ti­na su vai­ku (Mt 2, 13–15); naš­lė; im­pe­ri­jos ga­ly­bės per­se­kio­to ir nu­žu­dy­to ne­kal­to žmo­gaus mo­ti­na ir t. t. Šie Ma­ri­jos ir Jė­zaus įvaiz­džiai at­spin­di varg­šų ir per­se­kio­ja­mų­jų pa­tir­tį. Bet pir­miau­sia Ma­ri­ja yra ti­kin­ti mo­te­ris, pa­si­ry­žu­si ei­ti su Sū­nu­mi iki pat kry­žiaus.

Ta­čiau Lu­kui ir Jo­nui, dviem au­to­riams, sky­ru­siems Ma­ri­jai dau­giau­sia dė­me­sio, jos sim­bo­li­nė reikš­mė pir­miau­sia yra ta, jog ji įkū­ni­ja sa­vuo­sius žmo­nes – Iz­ra­e­lį. Evan­ge­li­jos pa­gal Lu­ką pa­sa­ko­ji­me apie kū­di­kys­tę pa­ra­le­li­nis skel­bi­mas apie Jo­ną Krikš­ty­to­ją ir Jė­zų pa­sie­kia kul­mi­na­ci­ją Ma­ri­jos ke­lio­nė­je pas Elz­bie­tą: Mag­ni­fi­cat – Die­vo tar­no Iz­ra­e­lio iš­lais­vi­ni­mo gies­mė. O šių dvie­jų gi­mi­mai kul­mi­na­ci­ją pa­sie­kia ki­to­je ke­lio­nė­je – į Šven­tyk­lą, kai Jė­zui bu­vo dvy­li­ka me­tų. Ma­ri­jos, bran­gi­nu­sios vi­sus da­ly­kus ir svars­čiu­sios juos sa­vo šir­dy­je ap­si­lan­kius pie­me­nims (Lk 2, 19), įvaiz­dis pa­si­kar­to­ja sce­nos šven­tyk­lo­je ap­ra­šy­mo pa­bai­go­je (Lk 2, 51). Lu­kui Die­vo pa­ža­das Iz­ra­e­liui (tai yra pa­grin­di­nė Jė­zaus gi­mi­mo pa­sa­ko­ji­mo min­tis) iš­si­pil­do Ma­ri­jo­je. Ji yra ta, ku­ri įkū­ni­ja jos gen­tai­nių vil­tis ir lū­kes­čius. Ji ne tik Jė­zaus mo­ti­na. Per Jį – ji Iz­ra­e­lio tau­tos mo­ti­na. Ma­no ma­ny­mu, pa­na­šų įvaiz­dį ran­da­me ir Evan­ge­li­jos pa­gal Jo­ną pra­džio­je. Ves­tu­vė­se Ka­noje (Jn 2, 1–11) Ma­ri­ja (pri)ar­ti­na Iz­ra­e­lio vil­tis, jog Jė­zaus „va­lan­da“ at­eis (vy­nas yra lauk­tos iš­ga­ny­mo ma­lo­nės sim­bo­lis). Evan­ge­li­jos pa­bai­go­je, „va­lan­dai“ at­ėjus Jė­zus ant kry­žiaus (Jn 19, 25–27) pa­ti­ki mo­ti­ną (Iz­ra­e­lį) „my­li­mam mo­ki­niui“ (Baž­ny­čia – nau­jo­jo Iz­ra­e­lio sim­bo­lis). Iz­ra­e­lis ran­da tik­ruo­sius na­mus.

Ma­ri­ja – Iz­ra­e­lio sim­bo­lis – mums ta­po Bažny­čios sim­bo­liu. Jo­je ma­to­me gi­liau­sių vil­čių ir lū­kes­čių iš­si­pil­dy­mą nuo ne­kal­to pra­si­dė­ji­mo iki pa­ė­mi­mo į dan­gų. Puo­se­lė­ki­me gi­lų pa­mal­du­mą Ma­ri­ja, bet, kaip ji pa­ti da­ry­tų, tam, kad stip­riau bū­tų gar­bi­na­mas jos sū­nus.

Šaltinis

Griežtai draudžiama Straipsniai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo. Cituojant būtina aiški nuoroda į Straipsniai.lt kaip informacijos šaltinį.

Atsitiktinės gairės:    Korupcija (22)    Vilniaus bendruomenės (4)    Roko muzikos grupės (10)    Sąmokslo teorija (19)    Subkultūros (99)    Chemija (5)    Nusikaltimai (6)    Vandenis (7)    Pramogos (191)    Naujieji metai (12)    Šaudymas iš lanko (2)    Foje (3)    Prancūzų buldogas (2)    Lotynų kalba (11)    Nekilnojamasis turtas (22)    Ekologinis ūkis (2)    Tamplierių ordinas (7)    Lengvosios muzikos grupės (27)    Skandalai (476)    Užsienyje (50)    Rytietiški šokiai (16)    Spausdintuvai (12)    Ožiaragis (7)    Variakojis (11)    Škotų aviganis (3)    Kompiuterių virusai (52)    BTV (3)    Grožio salonai (6)    Atsiprašymas (3)    Lietuvos istorija (110)    Šaulys (7)    Domenai (11)    Namų vaizdo technika (2)    Krizė (59)    Fizika (11)    IT parodos (10)    Sportas (180)    Darbdaviai (10)    Mama ir vaikas (48)    Zodiako ženklai (88)    Mokesčiai (8)    Go-go (10)    Atmintis (4)    Laivyba (17)    Žinių visuomenė (14)    Linux/Unix (34)    Dieta (33)    Buto remontas (3)    Geležinkeliai (4)    Monitoriai (11)
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!