LT   EN   RU  
2021 m. vasario 26 d., penktadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Šventė
Žolinė: kelionė artėjančios prisikėlimo šlovės link

2012-08-15 | Žolinės šventė. Su rudenėjančiam danguj besipulkuojančiais gandrais, geltonuojančiom kaimo ražienom, ryškiaspalviais gėlių žiedais, kurie, pašventinti ir išlaikyti rankoj per Šventąsias Mišias, dar ilgai kvepės kaimo pirkios kertėlėj ar miestelėno namuos... Padėti giliau suprasti šios Mergelės Marijos šventės prasmę paprašėme kunigą pranciškoną Ramūną Mizgirį. Kai galvoju apie artėjančią Žolinę, apima keistas jausmas. Rugpjūčio 15-oji - valstybinė šventė, tad ją švenčia visa Lietuva. Tačiau, manau, dažnas net nežinome, ką gi iš tiesų minim tądien... /.../ Kokia tai šventė? Ką reiškia Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų slėpinys? Mergelės Marijos Užmigimo (gr. koimisis, lot. pausatio) šventė, paskelbta imperatoriaus Mauricijaus, buvo pradėta iškilmingai švęsti visoje Romos imperijoje VI amžiuje. Praėjus porai šimtmečių, Vakarų Bažnyčioje ši šventė gavo Mergelės Marijos Dangun paėmimo pavadinimą. Seniausioje liturginėje maldoje – VIII amžiaus popiežiaus Grigaliaus mišiole – yra pabrėžiama vienybė tarp Mergelės Marijos paėmimo į Dangų ir jos dieviškosios motinystės (gr. Theotokos), nes „Dievas, atkreipęs savo žvilgsnį į Mergelės nuolankumą, jai suteikė malonę būti savo Sūnaus Motina ir ją apvainikavo aukščiausia garbe“. Tiek Rytų, tiek ir Vakarų Bažnyčios liturgija tyli apie Mergelės Marijos mirtį, nes ji, būdama nekaltai pradėtoji, yra tobulai atpirktas žmogus, kuris yra su kūnu ir siela paimtas į trijų dieviškų asmenų garbę. Gilesnė Mergelės Marijos paėmimo į Dangų samprata plaukia iš mirusiųjų prisikėlimo, kaip žmonių atbaigimo apmąstymų (1 Kor 15, 35-57).

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Žolinė - švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų šventė. Ko­dėl Ma­ri­ja to­kia svar­bi katalikų tikėjime?

2012-08-15 | Ma­ri­ja – išraiškin­gas sim­bo­lis to, kas krikš­čio­ny­bė­je gi­liau­sia ir ge­riau­sia. Daž­nai sa­ko­ma: „Jei tai sim­bo­lis, va­di­na­si – ne­tik­ra.“ Sim­bo­liai yra tik­ri, pa­tys tik­riau­si žmo­giš­ki iš­gy­ve­ni­mai, nes be jų mes ne­bū­tu­me žmo­nės. Mes ben­drau­ja­me sim­bo­liais. Mū­sų kal­ba yra sim­bo­liš­ka. Sim­bo­liai tu­ri ga­lią pa­ža­din­ti gi­liau­sius žmo­giš­kos pa­tir­ties ir su­pra­ti­mo klo­dus ne tik pa­vie­niui, bet ir ko­lek­ty­viai, ne tik šian­dien, bet ir per vi­są žmo­ni­jos is­to­ri­ją. Sa­ky­ti, jog Jė­zus ir Ma­ri­ja yra iš­raiš­kin­gi sim­bo­liai, reiš­kia pa­tvir­tin­ti di­de­lę ir le­mia­mą jų svar­bą vi­sai žmo­ni­jai. Psi­cho­lo­gas ir ko­lek­ty­vi­nės pa­są­mo­nės ty­rė­jas K. G. Jun­gas ma­nė, kad ne­kal­to­jo pra­dė­ji­mo dok­tri­na (su­for­mu­luo­ta 1854 m.) tu­rė­jo le­mia­mą reikš­mę, nes psi­cho­lo­gi­nia­me lyg­me­ny­je mo­te­riš­ku­mas bu­vo pa­tal­pin­tas die­viš­ku­me. Aiš­ku, pra­ei­ty­je pro­tes­tan­tai daž­nai kal­ti­no ka­ta­li­kus, esą šie Ma­ri­ją pa­ver­tė dei­ve. Kar­tais toks su­vo­ki­mas pa­si­tai­ko vi­suo­ti­nia­me mąs­ty­me. Ben­drą su­ta­ri­mą ran­da­me rem­da­mie­si Nau­juo­ju Te­sta­men­tu. Čia Ma­ri­jos svar­ba są­ly­go­ja­ma jos san­ty­kio su Jė­zu­mi, ji yra Jo mo­ti­na. Pas­ta­ruo­ju me­tu daž­nai mė­gi­na­ma vėl at­ras­ti „is­to­ri­nę“ Ma­ri­ją iš Na­za­re­to. Iš­ky­la iš­raiš­kin­gi Ma­ri­jos įvaiz­džiai, ku­rie anks­čiau gal­būt lik­da­vo ne­pa­ste­bė­ti: ne­te­kė­ju­si mo­ti­na (Mt 1, 18–19); pa­bė­gė­lė mo­ti­na su vai­ku (Mt 2, 13–15); naš­lė; im­pe­ri­jos ga­ly­bės per­se­kio­to ir nu­žu­dy­to ne­kal­to žmo­gaus mo­ti­na ir t. t. Šie Ma­ri­jos ir Jė­zaus įvaiz­džiai at­spin­di varg­šų ir per­se­kio­ja­mų­jų pa­tir­tį. Bet pir­miau­sia Ma­ri­ja yra ti­kin­ti mo­te­ris, pa­si­ry­žu­si ei­ti su Sū­nu­mi iki pat kry­žiaus.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Žolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė

2012-08-15 | Rugpjūčio 15-oji, Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena, ir sykiu Žolinė - žalumos suvešėjimo apogėjaus ir derliaus brandos šventė. Taisyklių, kaip švęsti, nėra - tai priklauso nuo bendruomenės temperamento, vaizduotės ir papročių. Pasakojama, jog V-ame amžiuje Jeruzalėje apaštalai, atvėrę Marijos kapą, nerado jos kūno, tik daug gėlių ir žolynų. "Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas", - taip Jėzaus mokinys apaštalas Jonas aprašė regėjimuose matytą Saulėtąją Moterį - Bažnyčios, kovojančios prieš biblinį slibiną, simbolį. Per iškilmingas Žolinės atlaidų mišias giedama Marijos garbinimo giesmė Magnifika, o kaimo žmonės atneša pašventinti naujojo derliaus gėrybes ir žolynus, kurie vėliau, užkišti gryčioje už šventų paveikslų, sergi nuo gaisro, maro, bado bei kitų negandų. Vos nugriaudės perkūnija, žolynais smilkoma, geriamos jų arbatėlės.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

2011-03-09 | Mielieji! Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena - visada išliks sutelktumo, ypatingo bendrumo ir kilnių idėjų simboliu. Tai diena, kai lietuvių tauta savo dvasia ir ryžtu susigrąžino Valstybę ir Laisvę. Susigrąžino galimybę kurti gyvenimą laisvoje šalyje. Šiandien, atsigręžę į praeitį, prisiminkime tikėjimą Lietuva, tikėjimą savimi. Nenumaldomą ryžtą patiems kurti dabartį ir ateitį. Šia proga noriu palinkėti, kad atrastume jėgų būti vieningi, kad atgimtų pasitikėjimas savimi ir šalia esančiu, kad vėl širdyse pažadintume ryžtą kurti gyvenimą - sau ir savo vaikams. 1990 m. kovo 11-ąja Lietuvos žmonės dar kartą patvirtino savo pasirinkimą būti laisvi, gyventi ir kurti laisvoje valstybėje. Laisvė - ypatinga vertybė. Nepakanka ją iškovoti. Ją būtina saugoti. Laisvė, kaip vertybė, turi būti nuolat patvirtinama, įrodoma kasdieniu savo gyvenimu ir atsakomybės už ją supratimu. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkiu visiems Straipsniai.lt portalo lankytojams būti laisviems pirmiausia savyje. Linkiu vilties, kantrybės ir tikėjimo rytdiena einant nesibaigiančiu Laisvės keliu.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Vaikų šventė: su kuo švęsti gimtadienį?

2010-10-26 | Mąstydama apie artėjančią šventę, kiekviena šeima aptaria, ką kviesti į gimtadienį. Tarybiniais metais niekas per daug nekreipė į vaikus dėmesio, susirinkdavo giminės, draugai ar bendradarbiai ir visas šventes švęsdavo beveik vienodai. Šeimininkė suruošdavo gausias vaišes, prie stalo bendraudavo apie šį bei tą, keldavo tostus, kol svečiai išsiskirstydavo, o vaikai žaisdavo kitame kambaryje. Keičiantis laikmečiui keičiasi ir tradicijos. Giminės susirenka nebe taip jau dažnai, trūksta ir lėšų pobūviams. Artimai nebebendrauja bendradarbiai, nes dažnai keičiant darbo vietą, neliko ir motyvacijos užmegzti artimus ryšius. Tačiau vaikams teko išskirtinis dėmesys - šeimos švenčia su vaikais ir tai yra geroji pusė šioje laikų kaitoje. Kalbant apie pasisvečiavimą, išskyriau keletą pagrindinių tipų, su kuo įprastai švenčiame vaikų šventes. Pirmasis - tai senasis būdas su seneliais ir giminėmis. Susikūrus naujai šeimai, tradicijos gimsta ne taip greitai, todėl iš inercijos šventes švenčiame su savo tėvų šeimomis ar kitais giminaičiais. Tai tie žmonės, kurie labiausiai džiaugiasi ir domisi Jūsų atžala, dosniai dalina dovanas bei nori dalyvauti Jūsų šeimos gyvenime. Taip švęsti pirmąjį gimtadienį būtų geriausia, nes su seneliais vaikas jaučiasi saugus, o bendraamžiais kol kas dar labai nesidomi.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Tėvai vaiko gimtadienio šventei išleidžia nuo 0 iki 600 Lt

2010-09-19 | Kur surengti vaiko gimtadienį? Iš tėvų diskusijų kartais susidaro įspūdis, kad prašmatni šventė, kad ir už paskutinius pinigus, yra mirties ir gyvybės klausimas. Juolab kad vaikai tampa vis reiklesni. Vieni užsimano su draugais papramogauti nuotykių parke, kiti – pajodinėti arkliais, treti – pasipliuškenti vandens parke. Anot kalbintos mamos, vaikų „apetitas“ kyla todėl, kad nyksta pačios šventės suvokimas. Juk į kavinę šiandien galima nueiti kasdien, saldainiai ir kiti skanėstai – taip pat kasdienybė. Taigi nuobodulį prasklaidyti vis sunkiau. „Atsimenu, kaip laukiau savo 16-to gimtadienio. Atrodė, kad tą rytą net saulė šviečia ryškiau, su jauduliu svarsčiau, kaip pasipuošti, puoliau pjaustyti mišrainę, kuria ketinau draugus pavaišinti. Duktė savo 16-to gimtadienio net nešventė. Jau keletą metų tiek ji, tiek jos draugės neturi jokio poreikio švęsti. Nesu tikra, ar jos net dovanomis apsikeičia. Bandžiau jai siūlyti visokius variantus, išjudinti, tačiau panašu, kad šiandieniniam jaunimui gimtadienis prarado šventės išskirtinumą. Nebent jie nori susirinkę pašėlti. Tačiau paaugliškas išgertuves mėgsta juk ne visi“, - teigė vilnietė Asta. Anot jos, greičiausiai taip nutiko todėl, kad gyvenime nebeliko švenčių, nes švente gali tapti bet kuri diena. Juk bet kada galima nueiti į kavinę ir suvalgyti picą, bet kada galima nueiti į kiną ar susigalvoti kitą pramogą. Taigi šventė – joks stebuklas. Jaunosios kartos tėvai tokios prabangos neturėjo.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Pagrindinis laisvalaikio organizatorių “biznis” – vaikų gimtadieniai

2010-05-15 | Šiuo metu vaikai gali rinktis iš šimtų pasiūlymų, kaip švęsti savo gimtadienius. Gimtadienių organizatorių paslaugų kainos svyruoja nuo 10 iki 1000 Lt. Vaikų gimtadienių organizavimo rinka lūžta nuo pasiūlymų. Šiuo metu mažųjų gimtadienius skelbiasi organizuojančios šimtai įmonių ir įmonėlių bei privačių asmenų, dirbančių pagal patentus. Pramogų pasiūla neregėtai plati: nuo siautulingų vakarėlių laisvalaikio centre iki kūrybingų pasisėdėjimų loginių žaidimų salonuose. Antra vertus, nepaisant pasiūlymų gausos, vaikų gimtadienių organizatorių prašomos sumos tikrai nevaikiškos, o kartais net plėšikiškos. Šio rinkos segmento nepalietė jokia krizė. Jubiliato tėvams dešimt mažojo svečių atsieis nuo 200 iki 950 Lt. Bet į šią sumą dažniausiai neįeina nei vaišės, nei šventinė papuošimų atributika. Taigi, pridėjus išlaidas už maistą, vienkartinius indus, balionus, žvakutes, vėliavėles bei kitas smulkmenas, teks pakloti nuo 400 iki daugiau kaip 1 tūkst. Lt. Tad žvilgtelėkime, ką už tokias kainas siūlo vaikų pramogų organizatoriai. Į mažųjų gimtadienių organizavimo verslą metėsi paslaugų teikėjai iš įvairiausių sričių. Vaikų gimtadienių organizavimu užsiima jau ne tik profesionalūs aktoriai ir režisieriai, pedagogai ir muziejininkai, bet ir dailininkai, keramikai, vitražo specialistai, istorikai, konditeriai, sportininkai, fotografai ir net kariūnai.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Gimtadienio planas

2009-11-02 | Kad ir koks gimtadienis artėja – vaiko gimtadienis, draugo gimtadienis, tėčio ar mamos gimtadienis, antros pusės gimtadienis ar bendradarbio gimtadienis, svarbu jam tinkamai pasiruošti, kad gimtadienis pavyktų sklandžiai, būtų malonus siurprizas gimtadienio kaltininkui ir visiems svečiams. Jei nutarėte suorganizuoti gimtadienį kitam žmogui (vaikui, draugui, mamai ar tėčiui, antrai pusei, bendradarbiui), apibendrintas gimtadienio planas galėtų būti toks: Gimtadienių kalendorius – nenorėdami patekti į nesmagią padėtį, kad pamiršote kažkieno gimtadienį bei siekdami turėti laiko viską iš anksto kruopščiai suplanuoti, susidarykite gimtadienių kalendorių. Gimtadienio kalendorius gali būti pažymėtos datos Jūsų įprastame sieniniame, staliniame, kišeniniame ar elektroniniame kalendoriuje, kuriuo Jūs pastoviai naudojatės. Patartina aktyvuoti priminimų sistemą (MS Outlook, mobiliajame telefone ar kt.), kuri iš anksto informuotų apie artėjantį gimtadienį. Gimtadienio svečiai/dalyviai – pakvieskite gimtadienio kaltininkui artimus, svarbius, pažįstamus žmones. Būtinai gaukite dalyvaujančiųjų patvirtinimus, susidarykite dalyvaujančių svečių sąrašą. Gimtadienio biudžetas – nutarkite, kiek apytiksliai pinigų galėsite skirti visam gimtadieniui: pramogoms, dovanai, vaišėms, nuomai ir t.t.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Gimtadienis

2009-11-02 | Gimimo diena - metų diena, kurią gimė koks nors asmuo. Asmeninė šventė (Gimtadienis). Švenčiama su artimaisiais, draugais, giminėmis, bendradarbiais, kolegomis. Įprasta ką nors dovanoti.
Viena iš gimtadienio tradicijų - gimtadienio tortas, paprastai papuošiamas žvakutėmis (skaičius priklauso nuo suėjusių metų skaičiaus; esant dideliam skaičiui, gali būti uždegamos atitinkamus metų skaičius simbolizuojančios žvakutės). Žymiausia gimtadienio daina - „Su gimimo diena!" (angl. Happy Birthday - 'Laimingo gimtadienio!').

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Vaiko gimtadienis – galvosūkis tėvams

2009-09-08 | Mažylio gimtadienis. Daugelis tėvų nė nenori pagalvoti apie iškilmes namuose – juk būrys vaikų viską apverstų aukštyn kojomis. Todėl tėvai atžaloms ieško pramogų už savo namų sienų. Galbūt vaikas svajoja pajodinėti tikru žirgu? Ar bent kelioms valandoms pavirsti kariu didvyriu, matytu filmuose? O gal išpūsti rekordinio dydžio muilo burbulą? „Nė vieno sūnaus gimtadienio nešventėme namuose. Visiems ieškojome kokios nors įdomios pramogos. Juk gimtadienyje dalyvauja ne tik mažyliai, bet ir jų tėvai, tad šventė turi patikti visiems“, – įsitikinusi aštuonerių metų sūnų Benediktą ir vienerių dukrelę Moniką auginanti vilnietė Donata Baniūnienė. Šiemet jos sūnus gimtadienį šventė Arklio muziejuje, kur senovinėje troboje tikroje krosnyje kepė duoną, o pernai jis kelioms valandoms tapo kareiviu. Pastaruoju metu norintiems surengti šventę vaikams rinktis tikrai yra iš ko. Prieš 5-6 metus buvo gerokai sunkiau. Renkantis paslaugą, verta paisyti tėvelių, anksčiau toje vietoje rengusių šventę, nuomonės. Kai pasiūlymų daug, galbūt kai kurie jų ir nėra patys geriausi ar per brangūs. „Pernai mums pasiūlė surengti indėnišką gimtadienį už 999 litus. Įdomu, bet per brangu“, – aiškino D.Baniūnienė. Paprastai netradicinis gimtadienis vaikui su 10-15 draugų atsieina 200-300 litų. Dažniausiai tėvams dar tenka pasirūpinti tortu ir užkandžiais.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!