LT   EN   RU  
2021 m. vasario 27 d., šeštadienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Mokslai
Akcijų kurso nustatymas

2003-06-14 | Redukuota pasiūlos rinka - kai nustatytas ribinis akcijų kursas ir šiuo bei žemesniu kursu parduodamų akcijų kiekis didesnis nei šiuo ir aukštesniu kursu perkamų akcijų kiekį, o pavedimų vykdymas (redukcijos koeficientas) yra ne mažesnis kaip 5%; Redukuota paklausos rinka - kai nustatytas ribinis akcijų kursas ir šiuo bei aukštesniu kursu perkamų akcijų kiekis viršija šiuo bei žemesniu kursu parduodamų akcijų kiekį, o pavedimų vykdymas (redukcijos koeficientas) yra ne mažesnis kaip 5%; Pasiūlos rinka - kai akcijoms yra nustatytos kurso kitimo ribos, sesijai gauti pavedimai tik parduoti akcijas ir bent viename pavedime nurodytas kainos limitas žemesnis nei minimalus leistinas sesijos kursas, arba kai sesijoje nustatytas ribinis akcijų kursas, šiuo ir žemesniu kursu parduodamų akcijų kiekis viršija šiuo ir aukštesniu kursu perkamų akcijų kiekį, o pavedimų vykdymas (redukcijos koeficientas) yra mažesnis kaip 5%; Paklausos rinka - kai akcijoms yra nustatytos kurso kitimo ribos, sesijai gauti pavedimai tik pirkti akcijas ir bent viename pavedime nurodytas kainos limitas aukštesnis nei maksimalus leistinas sesijos kursas, arba kai sesijoje nustatytas ribinis akcijų kursas, šiuo ir žemesniu kursu parduodamų akcijų kiekis mažesnis už šiuo ir aukštesniu kursu perkamų akcijų kiekį, o pavedimų vykdymas (redukcijos koeficientas) yra mažesnis kaip 5%;

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Akcijų TOP-10 indekso LITIN-10 skaičiavimo metodika

2003-06-14 | Indeksas LITIN-10 yra kainų tipo indeksas, kurį skaičiuojant nėra įvertinami: akcijų apyvartos, emisijos dydžiai, kapitalizacijos, su dividendais susiję pakeitimai. Akcijų įtraukimas į indekso bazę yra administruojamas Biržos valdybos sprendimu kas ketvirtį. Indekso bazė sudaroma iš 10-ties aktyviausiai prekiaujamų Biržoje akcijų. Bet kurios emisijos akcijų, įtrauktų į indekso skaičiavimo bazę, skaičius nustatomas sekančiu būdu: kiek tos emisijos akcijų galima įsigyti indekso bazės sudarymo dieną už tos dienos rinkos kainą. Vienos emisijos akcijų įsigijimo suma lygi 1000 Lt.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

NVPB indeksų LITIN skaičiavimas

2003-06-14 | Indeksas, skaičiuojamas antrinei akcijų rinkai, atsižvelgia į išleistų VP skaičių, t.y. bet kuri emisija, įtraukta į indekso skaičiavimo bazę, turi nustatytą svorį, proporcingą jos rinkos kapitalizacijai (kapitalizacija - emisijos dydžio vienetais sandauga su tos emisijos akcijos rinkos kaina). Pats indeksas išreiškia santykį tarp akcijų kapitalizacijų sumos tam tikru laiko momentu ir tų pačių akcijų kapitalizacijų sumos pradiniu indekso skaičiavimo momentu, t.y. bazinės kapitalizacijos. Indeksas išreiškiamas punktais. Pradiniu indekso skaičiavimo momentu indekso vertė yra prilyginama 1000.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Nelistinguojamų VP sąrašas

2003-06-14 | VP yra įtraukiami į Nelistinguojamų VP sąrašą, jeigu:

• VP yra viešosios apyvartos objektas, įregistruoti VPK bei jiems atidaryta bendroji sąskaita Lietuvos centriniame VP depozitoriume;

• VP, kuriais vykdoma antrinė apyvarta, yra visiškai apmokėti;

• VP apskaitomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų keliamus reikalavimus sąskaitų tvarkytojams.

VP yra įtraukiami į Nelistinguojamų VP sąrašą Listingo departamento direktoriaus sprendimu.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Listingo tvarka

2003-06-14 | Oficialusis prekybos sąrašas. Oficialusis prekybos sąrašas yra pagrindinis NVPB sąrašas, kuriame kotiruojami perspektyvių, pelningai ir stabiliai dirbančių įmonių VP. VP yra įtraukiami į Oficialųjį prekybos sąrašą tik pačiam emitentui (jo įgaliotam Biržos nariui) raštiškai paprašius. Emitentas, pageidaujantis, kad jo VP būtų įtraukti į Oficialųjį sąrašą, tiesiogiai arba per jo įgaliotą Biržos narį privalo pateikti Biržai paraišką Biržos valdybos vardu. Lietuvos Respublikos VVP į NVPB Oficialųjį prekybos sąrašus įtraukiami pagal LR Finansų ministerijos pateiktą paraišką iš karto po jų apmokėjimo ir vienkartinės kotiravimo įmokos sumokėjimo. Į Biržos Oficialųjį prekybos sąrašą gali būti įtraukti tik tie VVP, kurių galiojimo terminas yra ilgesnis nei vieneri metai. Emitentai, kurių VP kotiruojami Oficialiajame prekybos sąraše, moka Biržai metinę kotiravimo Oficialiajame prekybos sąraše įmoką.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Finansų maklerio įmonės pareigos

2003-06-14 | Finansų maklerio įmonės privalo atskirai apskaityti savo ir kiekvieno kliento vertybinius popierius bei pinigines lėšas. Klientų piniginės lėšos, perduotos finansų maklerio įmonei VP pirkti, ir klientų piniginės lėšos, esančios finansų maklerio įmonėje pardavus klientui priklausančius vertybinius popierius, yra kliento nuosavybė, į kurią negali būti nukreiptas išieškojimas pagal finansų maklerio įmonės skolas. Visos sutartys tarp finansų maklerio įmonių ir jų klientų turi būti sudarytos raštu pagal VPK patvirtintas taisykles. Jeigu finansų maklerio įmonė negali atlikti visų klientų pavedimų, pirmiausia ji turi atlikti pavedimus parduoti mažiausia kaina ir pavedimus pirkti didžiausia kaina. Kai keli klientai pasiūlo vienodą kainą, pirmenybė teikiama ankstesniems pavedimams, jei VP biržos, kuriai pateiktas pavedimas, prekybos taisyklės nenumato ko kita.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Finansų maklerio įmonės

2003-06-14 | Finansų maklerio įmonė gali būti bet kurios Įmonių įstatyme nustatytos rūšies įmonė, VP viešosios apyvartos įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka gavusi licenciją verstis tarpininkavimo viešojoje VP apyvartoje veikla. Finansų maklerio įmonės turi teisę steigti dukterines įmones. Finansų maklerio įmonių dukterinės įmonės turi teisę užsiimti tik investicinių bendrovių ir pensijų fondų VP portfelių valdymu arba tik veikla, nurodyta šio straipsnio antrojoje dalyje, išskyrus VP pirkimą-pardavimą savo ar klientų vardu klientų sąskaita. Finansų maklerio įmonėms draudžiama steigti dukterines įmones, kurios verstųsi abiem šioje dalyje nurodytomis veiklos rūšimis arba kita šioje dalyje nenurodyta veikla.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

VP biržos valdymas

2003-06-14 | 1998 m. rugpjūčio mėnesį Birža iš ne pelno siekiančios organizacijos tapo akcine bendrove. VP biržos valdymas organizuojamas pagal Akcinių bendrovių įstatymą, atsižvelgiant į šiame įstatyme numatytus ypatumus. VP biržoje privalo būti sudarytos stebėtojų taryba ir valdyba. Stebėtojų tarybos funkcijas VP biržoje atlieka biržos taryba. Biržos taryba sudaroma laikantis šių proporcijų:1/3 - emitentų, investitorių, jų susivienijimų (asociacijų, konfederacijų ir pan.) pasiūlyti asmenys, neturintys nuosavybės ar darbo santykių su VP biržos nariais; ne mažiau kaip 1/3 - biržos narių pasiūlyti asmenys. VPK įgaliotas atstovas turi teisę dalyvauti biržos tarybos ir valdybos posėdžiuose su patariamuoju balsu.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Viešas pardavimas

2003-06-14 | Parduodant akcijas vieningos (fiksuotos) kainos būdu sandoriai registruojami vieninga kaina. Pagrindinis kriterijus nustatant kainą - maksimalus parduodamų akcijų skaičius. Pavedimai, kuriuose kainos limitas aukštesnis už nustatytą įvykdomi visiškai, pavedimai, kuriuose kainos limitas sutampa su nustatytu gali būti įvykdyti visiškai, įvykdyti dalimi arba neįvykdyti. Parduodant akcijas kainos prioriteto būdu pirmiausia tenkinami pavedimai, kuriuose nurodytas kainos limitas aukščiausias. Jei gauti keli pavedimai ta pačia kaina, jie vykdomi pateikimo tvarka. Akcijų pardavimas centrinėje rinkoje turi būti suderintas su Biržos valdyba. Šiuo atveju viešo pardavimo pavedimas dalyvauja prekyboje centrinėje rinkoje lygiomis teisėmis su kitais tai prekybos sesijai gautais pavedimais.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Oficialus pasiūlymas

2003-06-14 | Asmenys, ketinantys įsigyti emitento VP paketą, gali tai padaryti oficialaus pasiūlymo būdu. Oficialus pasiūlymas - tai fizinio ar juridinio asmens ketinimo įsigyti dalį ar visus emitento vertybinius popierius paskelbimo procedūra. Oficialūs pasiūlymai įgyvendinami per biržą. Oficialus pasiūlymas gali būti privalomas arba savanoriškas. Privalomą oficialų pasiūlymą privalo teikti asmuo arba asmenų grupė, įsigijusi daugiau kaip 50% Lietuvos Respublikoje įregistruoto emitento balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Privalomu pasiūlymu turi būti superkami visų atsiliepusių investitorių VP. VPK yra nustačiusi išimtis, kada privalomas oficialus pasiūlymas neturi būti teikiamas.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!