LT   EN   RU  
2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis Straipsniai.lt - Teminis naujienų ir straipsnių katalogas
  Religija ir tikėjimai
Dievas yra Atpirkėjas

2003-01-27 | Jėzus mirė dėl mūsų nuodėmių ir pergalingai prisikėlė, nugalėdamas mirtį. 1 Korintiečiams 15, 22 parašyta: Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti"; o 54-57 eilutėse pasakyta: "Kada šis gendantis apsivilks negendamybe ir šis marusis apsivilks nemarybe, tada išsipildys užrašytas žodis: "Pergalė prarijo mirtį! Kurgi, mirtie, tavo geluonis? Kurgi, mirtie, tavo pergalė?" Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga -- įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!" Jėzus Kristus yra vienintelis kelias, kurį pasirinkę mes galime gauti nuodėmių atleidimą ir užmegzti į amžinąjį gyvenimą vedantį bendravimą su Dievu. "O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai" (Romiečiams 5, 8). Jėzus pasakė: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane" (Jono 14, 6).

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Vieną dieną Kristus sugrįš ir sukurs naują dangų ir naują žemę

2003-01-27 | "rojų tiems, kurie patikėjo Juo ir gavo nuodėmių atleidimą"
Galiausiai Dievas sugrąžins žmonėms rojų. Vėl ateis laikai, kai nebebus daugiau nei mirties, nei kančių, nei blogio. Tuomet šio pasaulio sunkumai ir suspaudimai nuostabios amžinybės akivaizdoje mums atrodys tik kaip trumputė akimirka. Amžinybėje mes gyvensime nepaliaujamai tyrinėdami naująją Dievo kūriniją... Įsivaizduok sau - tau prieš akis ištisa amžinybė ir tu netrukdomas gali tyrinėti beribius ir neišsemiamus visa žinančio ir visagalio Dievo kūrinijos lobynus! Danguje mes šlovinsime Dievą, už Jo kaip Kūrėjo ir Atpirkėjo atliktą darbą. "Vertas esi, o Viešpatie, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes Tu visa sutvėrei - Tavo valia visa yra ir buvo sutverta" (Apreiškimo 4, 11).

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Dievas rūpinasi visais!

2003-01-27 | Kad Dievas rūpinasi visų gyvųjų esybių būtiniausiais poreikiais, žino visi. Tačiau tai, kad Dievas neverčia mūsų rinktis ir atsižvelgia į mūsų troškimus, žino mažai kas. Kartais girdžiu tokį teiginį, kad jeigu Jis yra, kodėl mums visiems nepasirodo? Todėl, kad taip iš mūsų atimtų teisę rinktis! Nes tie, kurie nori surasti Dievą, Jį suranda ir kiekvieną dieną gali įsitinkinti Jo buvimu. Tačiau yra ir tokių, kurie nenori Juo tikėti, todėl Jis suteikia jiems galimybę abejoti Juo. Savo pasirodymu Dievas atimtų iš jų galimybę rinktis. Išvada - Jis toks tolerantiškas, kad rūpinasi net bedievių teise rinktis! Net jeigu Jis Pats pasirodytų prieš jų akis, jie nepažintų Jo kaip Dievo, nes kodėl Jis turėtų atsiskleisti nenorintiems Jo matyti? Kelios priežastys, kodėl žmonės nemato Dievo. Pirmoji - teisė rinktis, jei žmogus norėtų pažinti Viešpatį, bendrauti su Juo, Jis būdamas mūsų visų tėvas ir geriausias draugas mielai sutiktų, tačiau ne visi renkasi tai, kas jiems geriausia.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Dievas ir blogis

2003-01-27 | Daugelyje krikščioniškųjų sektų, taip pat ir kitose religijose, tikima, kad egzistuoja būtybė, arba greičiau monstras, vadinamas Velniu ar Šėtonu. Jis sukuria visas problemas, su kuriomis mes susidūriame savo gyvenime ir pasaulyje, ir yra kaltas dėl mūsų vykdomų nuodėmių. Biblijoje aiškiai mokoma, kad Dievas yra visagalis. Kaip išsiaiškinome 1.4 poskyryje, angelai negali nusidėti. Jei mes tikrai tikime šiais dalykais, tai negalime pripažinti, kad šioje visatoje veikia kažkokia antgamtinė būtybė, besipriešinanti Visagaliam Dievui. Tikėdami tokios būtybės egzistavimu, mes iš tikrųjų abejojame Visagalio Dievo viršenybe. Šis klausimas nepaprastai svarbus. Tiesiog būtina teisingai suprasti mokymą apie velnią ir šėtoną, tai gyvybiškai svarbu. Žyd 2:14 mums sakoma, kad savo mirtimi Jėzus sunaikino velnią; todėl neteisingai suprasdami velnią, mes negalime suprasti Jėzaus darbų ar prigimties.

Lankomumo reitingasKomentarų: 3

plačiau >>

Velnias ir šėtonas

2003-01-27 | Žodis "šėtonas" - tai sulietuvintas hebrajiškas žodis "satan",kas reiškia "priešininkas", o "velnias" - tai išverstas graikiškas žodžis "diabolos", reiškiantis melagį, priešą ar šmeižiką. Jei tikime, kad Šėtonas ir Velnias - tai kažkokia būtybė šalia mūsų, kuri kalta dėl nuodėmių, tada kiekvieną kartą sutikę tuos žodžius Biblijoje, turėtume juos priskirti šiai piktai asmenybei. Bet panagrinėję tų žodžių vartojimą Biblijoje pastebėsime, kad jie naudojami kaip paprasti būdvardžiai ir apibūdina paprastus žmones. Todėl negalima teigti, kad Biblijoje vartojami žodžiai "velnias" ir "šėtonas" patys savaime reiškia kažkokią didžiai nuodėmingą asmenybę ar būtybę šalia mūsų.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Demonai

2003-01-27 | Tokios eilutės randamos daugelyje vietų visoje Biblijoje. Dievas yra vienintelis visų galių šaltinis, todėl Jis yra pavydus Dievas, ir tą Jis mums dažnai primena (pvz. Iš 20:5; Įst 4:24). Dievas tampa pavydus, jei Jo žmonės pradeda tikėti kitais dievais ir sako Jam: "Tu - didis ir galingas Dievas, bet iš tikrųjų aš tikiu, kad šalia Tavęs yra dar kažkokie kiti dievai, nors ir ne tokie galingi kaip Tu". Todėl mes ir negalime tikėti, jog šalia tikrojo Dievo dar egzistuoja demonai ar velnias. Būtent tokią klaidą darė Izraelio tauta. Senajame Testamente daug pasakojama apie tai, kaip izraelitai užrūstindavo Dievą tikėdami kitais dievais šalia Jo. Iš Biblijos suprasime, kad "demonai", kuriais žmonės tiki šiais laikais, yra lygiai tokie, kaip tie netikri dievai, kuriais tikėjo Izraelio tauta.

Lankomumo reitingasKomentarų: 1

plačiau >>

Kerėjimas

2003-01-27 | Šis papildymas pirmiausia yra skirtas gyvenantiems Afrikoje ir kitose pasaulio dalyse, kur kerėjimas - plačiai paplitęs kasdieninio gyvenimo reiškinys. Visi, kas rimtai studijuoja Bibliją, pripažįsta, kad besilaikantiems tiesos nedera kreiptis į kerėtojus, burtininkus, šamanus ir kitus panašius asmenis. Bet aš tikrai suprantu jų patrauklumo priežastis: kerėtojų ir burtininkų paslaugos pigesnės ir prieinamesnės už tikrų gydytojų, be to jų siūlomas gydymas lyg ir duoda neblogus rezultatus. Mes turime panagrinėti šią problemą logiškai, remdamiesi Biblija. Tai vienintelis būdas įgauti jėgos, kuri leistų pasipriešinti pagundai kreiptis pagalbos į šiuos žmones.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Kas įvyko Edene?

2003-01-27 | Atrodo, nėra reikalo abejoti, jog tai, kas papasakota apie sutvėrimą ir nuopuolį pirmuose Pradžios knygos skyriuose, turėtų būti suprantama tiesiogine, pažodine prasme. "Žaltys" buvo tikras žaltys. Tai įrodo tas faktas, jog šiais laikais žalčiai šliaužioja ant savo pilvų dėl prakeikimo, kuris teko anam pirmajam žalčiui. Lygiai taip pat mes matome kaip vyrai ir moterys kenčia nuo prakeikimų, gautų anuomet. Mes galime suvokti, jog Adomas ir Ieva buvo tikri vyras ir moteris, kaip mes žinome vyrą ir moterį šiais laikais, bet jie turėjo geresnes egzistavimo sąlygas; taigi ir anas žaltys buvo tikras gyvūnas, nors ir daug protingesnis už šių laikų gyvates.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Luciferis

2003-01-27 | Izaijo knyga 14:12-14: "Kaipgi tu kritai iš dangaus, tu šviesnešy, kurs ankstį rytą užtekėdavai? Kaip sukniubai žemėje tu, kurs griaudavai tautas? Tu sakei savo širdyje: Aš užžengsiu į dangų; aukščiau Dievo žvaigždžių aš iškelsiu savo sostą; aš sėdėsiu sandoros kalne šiaurio šlaituose. Aš užžengsiu aukščiau už debesų aukštybes, būsiu panašus į Aukščiausiąjį".
POPULIARI INTERPRETACIJA: Lotyniškame Biblijos vertime "šviesnešys" vadinamas žodžiu "lucifer". Teigiama, jog šis Liuciferis kažkada buvo galingu angelu, kuris nusidėjo Adomo laikais ir todėl buvo nublokštas į žemę, kur jis sukelia daug nemalonumų Dievo žmonėms.

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Jėzaus gundymai

2003-01-27 | Mt 4:1-11: "Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: "Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona". Bet Jėzus atsakė: "Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų". Tada velnias paima jį į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: "Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: Jis lieps savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį". Jėzus jam atsako: "Taip pat parašyta: Negundyk Viešpaties, savo Dievo". Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę, taria:"Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane". Tada Jėzus atsako: "Eik šalin, šėtone! Juk parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!" Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo."

Lankomumo reitingas

plačiau >>

Populiariausių straipsnių Top-100
   
 
     
Prisijunk prie gerbėjų rato Google Plus! Mūsų jau 500. Skelbk informaciją, dalinkis naujienomis. Būk matomas!